Mẫu phiếu đăng ký xét tuyển học Trung cấp - Cao đẳng - Đại học

Mẫu phiếu này dùng chung cho việc đăng ký học Trung cấp - Cao đẳng - Đại học và các lớp chứng chỉ nghiệp vụ.
Tải mẫu đăng ký xét tuyển tại đây: Phiếu đăng ký xét tuyển


tuyen sinh trung cap, cao dang, dai hocCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


   ảnh 3x4                               PHIẾU ĐĂNG KÝ HỌC …………………..
                                                ……………………………………………….


Họ và tên:..........................................................................................................  
Sinh ngày:.............tháng...........năm.................................................................
Số chứng minh thư nhân dân:...........................................................................
Nơi sinh:............................................................................................................
Dân tộc:.............................................................................................................
Quê quán:..........................................................................................................
Hộ khẩu thường trú:..........................................................................................
Chỗ ở hiện nay:.................................................................................................
Đã có bằng tốt nghiệp ..............................................................(nếu có) năm.........
Đăng ký học ngành................................................................Loại hình đào tạo.....
Địa chỉ liên hệ:............................................................................................(nếu có)
Điện thoại cá nhân:..............................................Điện thoại người thân:................
Chức vụ công tác chính quyền, Đảng, đoàn thể (nếu có):......................................
................................................................................................................................
Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu có gì sai sót tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.
                                                                                    Ngày..................tháng.............năm...........
                                                                                                        Người khai
Xác nhận của cơ quan hoặc xã                                              (Ký, ghi rõ họ tên)
(phường) nơi đăng ký hộ khẩu                               
                                                

No comments

Powered by Blogger.